Maurits van Nassau aan de stad Gent


12 juli 1584

Maurits roept Gent op ook na de dood van Oranje de opstand trouw te blijven

Vindplaats: Gedrukt in: J.G. Frederiks, De moord van 1584. Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op prins Willem van Oranje (‘s-Gravenhage, 1984) 136-137.

Edele, erentfeste, zeer lieve ende besundere. Ick en twyfel nyet, oft ghy en zult hebben verstaen de doot van mynen heer vadere, ende daervan groote bedroeffenisse en zult hebben ontfaen, alzoe ick oick tot veele meerder occasie ben doende bij mij zelven. Maer alzoo de leste woorden van Zijne Exie waeren, Myn Godt! ontfermt U mynder ziele, myn Godt! ontfermt Uwer ghemeente, ik verhope oick, dat den bermhertighen Godt zal verhoort hebben zyn gebet, ende dat hy dese landen zal nemen onder zijne heylighe beschermenisse ende hoede. Maer alzoe een yegelyck moet van zynen tweghen hem daer toe employeren, soo bidde ick u in uwen last, die ghij hebt, u temployeren ende te helpen mynen heeren de generaele Staeten, om dezelve landen te conserveren. Ick schryve u deze jegenwoirdige, by hennen advyse, verhopende u corts naerder te verwittighen van den ordre, die gestelt zal wezen, zoo op de zaecke van Vranckryck, als van den leghere ende andere zaecken, concernerende den dienst van den lande, u verzekerende, dat de voorn. heeren Staten Generael ende ick zyn meer dan oyt ghedelibereert ende gheresolveert, te volvueren onze rechtveerdighe querele teghens de tyrannie van de Spaignaerden en henne adherenten tot behoudenisse onser religie.
Hiermede,
Edele, erentfeste, zeer lieve en beminde, blyft den almoghende Heere bevolen. Uuyt Delft den xiien julii 1584.

U goede vrindt,
Maurice de Nassau

Edele, weerde, wijse ende seer voirsinnighe heeren,
besundere goede vrunden, schepen van der
keure der stede van Ghendt.