Sluis / L’Écluse


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 254-255.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 305-306.

website

Oostende verloren, Sluis gewonnen

literatuur

Over vrybuters en quaetdoenders : terreur op het Vlaamse platteland (eind 16de eeuw) / Tim Piceu. – Leuven : Davidsfonds/Leuven, cop. 2008. – 293 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-5826-535-7

Stercktenbouw : Staats-Spaanse linies en versterkingen in Noord- en Zeeuws-Vlaanderen tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) / André Bauwens … [et al.]. – [S.l.] : Rammeloo Communications, 2006. – 38 p. : ill. ; 23×23 cm. In opdracht van de Gemeente Sluis.

De grens verlegd : het zuiden zonder Sluis tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 1604-1648 / René Vermeir. In: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, ISSN 0166-459X: (2004), pag. 49-60Groenveld, S., ”Een doore geopent’. Noord-Nederlandse tijdgenoten over de positie en de verovering van Sluis, 1604′. In: Archief van het Zeeuws Genootschap (2004) 5-48 Vaste voet in Vlaanderen : de verovering van Sluis in 1604 en de betekenis ervan. – Sluis : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. – [20 bl.]. : ill.. ; 30 cm. Symposium op 4 september 2004 in het Belfort te Sluis, georganiseerd door de gemeente Sluis en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen.

Niemandsland in Staats verband : West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna / [F. Westra … et al.]. – [Aardenburg] : Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2004. – 376 p. : ill. ; 24 cm. – (Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, ISSN 1381-9542 ; nr. 32). Hierin artikelen o.a. over de verschillende belegeringen van Sluis (1587 en 1604) en over de handel met Brugge tussen 1587 en 1604.

De mislukte poging van Frederico Spinola om de blokkade van Nederlandse schepen bij Sluis te doorbreken op 26 mei 1603 : een schilderij toegeschreven aan Aert Anthonisz. genaamd van Antum / [tekst: Rudolphine Eggink; eindred.: Rob Kattenburg]. – Amsterdam [etc.] : Rob Kattenburg [etc.], 1991. – 16 p. : ill. ; 22×32 cm

Opstand en verval : aspecten van het dagelijks leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16e eeuw / A. Bauwens … [et al.]. – Brugge : Herrebout, [1987].

Kerkeraad te Sluis : acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Sluis, 1578-1587 / bew. door A. Bauwens & D. van der Bauwhede. – Torhout : Flandria Nostra, cop. 1986.

De Hervormde Gemeente Sluis 1578-1582 : de kerkeraadsacta met inleiding en toelichtingen / door J. P. van Dooren. – Overdr. uit: Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de Geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16e eeuw, 1982, p.135-166.

De archieven van het Vrije van Sluis, 1584-1796, en Hulsterambacht, 1242-1795 / door A. Meerkamp van Embden. – ‘s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1928.

Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 / J.H. van Dale. – Middelburg : Altorffer, 1871.

Mislukte aanslag op Sluis in Vlaanderen den 12. junij 1606 : een kluchtig heldenbedrijf / beschreven door P. Meesters. – Amsterdam : J.C. van Kesteren, 1833. – 30 p. ; 22 cm. Overdruk uit: Nieuwe keur van nuttige en aangename mengelingen; jrg. 1833.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSIA 2559

Oude drukken

Zeeusche buyse. Vertoonende de redenen, waerom des vyants offencive forten, gheleghen aende noort-west zijde van de stadt van Sluys, tot op de reviere ‘t Swijn tegen over Cazant, met het Sas daer aen dependerende, behoorden gedemolieert te werden, voor ende aleer de ratificatie vande vrede-tractaten, effect soude moghen sorteren. – 1648, 1648. – [8] p. ; in-4. – A4. Tiele 3291, Knuttel 5710.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1648: 35

Réduction de la ville de l’Escluse : ensemble ce qui s’est passé depuis le dixseptième de ce mois jusques au dix-neuf. – Paris : Jérémie Périer et Adrian Beys, 1604. – 13 p. : vignet. ; 18 cm
Plaatsingscode UB Leiden: 20651 D 21

Iournael ofte dach-register van’t principaelste in Vlaenderen geschiet, sedert den 25. april tot den 15. september 1604. so vant innemen der schansen, schermutsingen, als ooc van’t geweldich belegh ende overgaen van Sluys, midtsgaders alle het gene dat Spinola uytgherecht heeft met syn legher van die ure aen dat hy aengecomen is tot desen teghenwoordigen dach. […] / (By Broer Jansz). – Amstelredam, f. B. Jansz, 1604, 1604. – 24 p. ; in-4. – A-C4. Knuttel 1276.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 1263 en PAMFLT 1604: 5

Kaarten

[Eigentliche abbildung, der starcke statt Sluys, mit allen ihren Forten, Schanssen und durchgegraben Teychen, und Polders, wie sie ietz lauffend 1621 anzusehen sein, sampt des Konings Leger darumben]. – [S.l. : s.n.], [17e E.]. – 1 krt. ; 22×28 cm. Kaart van: Sluis, Nederland. – Kopergr. – Beschrijving naar fiche-catalogus Bodel Nijenhuis.
Plaatsingscode UB Leiden: COLLBN Port 37 N 80