Zeeland

Bronnen

Notulen van de State n van Zeeland 1574-1586. – Den Haag : Nijhoff, 1915-1919. – 5 dl. ; 33 cm. Boek wordt gedigitaliseerd. Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog van Alva / Bewerkt door S. Groenveld, J. Vermaere. – krt., portr. In: Nederlandse Historische Bronnen: (1980), dl. 2, p. 103-174.

Literatuur

De opmaat tot de Opstand : Zeeland en het centraal gezag (1566-1572) / C. Rooze-Stouthamer. – Hilversum : Verloren, 2009. – 266 p. : ill. ; 25 cm. Met index, lit. opg. – Met samenvatting in het Engels. ISBN 978-90-8704-091-8 geb.

Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 1572-1609 / Victor Enthoven. In: De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800: (2007), p. 27-49.

De tapijten van Zeeland / [auteur] Katie Heyning ; [red. Valentijn Byvanck ; fotogr. Ivo Wennekes]. – [Middelburg : Zeeuws Museum], cop. 2007. – 143 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met lit. opg. ISBN 978-90-74038-07-2

La fermeture de l’Escaut / Victor Enthoven. In: Revue historique de Dunkerque et du littoral: vol. 38 (2005) (jan.), pag. 161-190, 434. Met samenvatting in het Nederlands.

Kaapvaart als een middel voor economische en maritieme oorlogvoering, 1568-1702 : de Vlaamse, Zeeuwse en Hollandse optie / Adri van Vliet. In: Een saluut van 26 schoten : liber amoricum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine: (2005), p. 295-308.

Neptune and the Netherlands : state, economy, and war at sea in the Renaissance / by Louis Sicking. – Leiden [etc.] : Brill, 2004. – XXXI, 551 p., [16] p. pl. : ill. ; 25 cm. – (History of warfare, ISSN 1385-7827 ; vol. 23). Bibliogr.: p. 507-532. – Met index, lit. opg. ISBN 90-04-13850-1 geb.

Geweven geschiedenis : Zeeuwse wandtapijten, 1593-1604 : oorlog in Zeeland = Verwobene Geschichte : seeländische Wandteppiche, 1593-1604 : Krieg in Zeeland = Woven history : Zeeland tapestries, 1593-1604 : war in Zeeland. – Middelburg : Zeeuws Museum, 2004. – 95 p. : ill. ; 15 cm. Tentoonstelling Zeeuws Museum, Abdij Middelburg, 29-5 t/m 12-9-2004.

Vissers in oorlogstijd : de Zeeuwse zeevisserij in de jaren 1568-1648 / A.P. van Vliet. – Middelburg : Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2003. – 224 p. : ill. ; 24 cm. – (Werken / uitg. door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, ISSN 0168-7182 ; dl. 14). Met index, lit. opg. ISBN 90-70534-39-8

Versterckt Zeeland / P. Stockman, P. Everaers ; [red. Jeannine Christiaansen … et al. ; eindred.: Afdeling Voorlichting: R.J. Swiers ; ill.: Kees de Jonge]. – 2e herz. dr. – [Middelburg] : Provincie Zeeland, 2000. – 120 p. : ill. ; 21 cm + Met 3 losse krt. Met lit.opg. ISBN 90-71565-61-0

Cort relaas sedert den jare 1609 : de avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog / David Baute ; uitg. door Robert Kuiper ; inl. door Rudolf Dekker en Robert Kuiper ; met medew. van Hein Kluiver en Joos Vermeulen. – Hilversum : Verloren, 2000

De souvereine en independente staat Zeeland : de politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de tachtigjarige oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek / Jan Hendrik Kluiver. – Middelburg : De Zwarte Arend, 1998

Zeemacht en onmacht : maritieme politiek in de Nederlanden, 1488-1558 / Louis Sicking. – Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 1998. – 336 p. : ill. ; 29 cm. – (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis ; 7). Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. – Met index en lit. opg. – Met samenvatting in het Engels en Frans. ISBN 90-6707-465-9 geb.

Zeeland en de opkomst van de Republiek : handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621 / Victor Enthoven. – [S.l. : s.n., 1996]

Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572) / Clasina Martina Rooze-Stouthamer. – Goes : De Koperen Tuin, 1996

A.R. Bauwens, ‘Gijzelingen van protestantse en rooms-katholieke geestelijken in het grensgebied tussen Staats-Vlaanderen westelijk deel en de Spaanse Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw’, in: A. Wiggers, P.H.A.M. Abels, H. ten Boom, P.J. Bos en H. Uil, Rond de kerk in Zeeland (derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis) (Delft 1991) 159-176

Zes unieke wandtapijten : strijd op de Zeeuwse stromen, 1572-1576 / C.A. van Swigchem, G. Ploos van Amstel ; [tek.: T. Brouwer … et al. ; vert. in het Engels: Robyn de Jong-Dalziel]. – Zwolle : Waanders, cop. 1991

Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog van Alva / Bewerkt door S. Groenveld, J. Vermaere. In: Nederlandse Historische Bronnen (‘s-Gravenhage 1980), dl. 2, p. 103-174.

Zelandiæ descriptio : een merkwaardige tekening van het eiland Walcheren en de visserij op de Noordzee in de 16e eeuw / door J. van Beylen. – Antwerpen : Lloyd Anversois, 1957. – [34] p. : ill. ; 25 cm. Overdr. uit: Mededelingen van Marine Academie van België ; Boek X (1956-1957), p. 81-114.

Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, 1577-1587 / door H.G. van Grol. – Vlissingen : Van de Velde, 1936. – 240 p. : ill., krt. ; 24 cm. Met index.

De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795 / door R. Fruin. – Middelburg : Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1933. – [3], 151 p. ; 22 cm

De instructiën voor de gewestelijke regeering van Zeeland / K. Heeringa. In: Archief : vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, ISSN 0166-459X: (1912), pag. 27-129.

‘t Graafschap van Zeeland, ofte, corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt / beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke. – Middelburg : Altorffer, 1882. – vii, 537 p. ; 23 cm. Op het titelbl.: Uitgeg. door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een hs. in zijne boekerij, met een aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht. – Met index. – Ook beschikbaar in microvorm.

De legende van den Geusen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 / door Een Roomsch Catholyk tijdgenoot ; met een voorw. van G.D.J. Schotel. – Tot Leiden : Bij Sijthoff, 1872. – 48 p. ; 23 cm

Catalogus der tentoonstelling van oudheden en gedenkstukken, betreffende de gebeurtenissen in Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht, gedurende den onafhankelijkheidskrijg tegen Spanje, van 1570-1578, van 8-19 oct. 1861 … te Alkmaar door de Vereeniging tot jaarlijksche viering van Alkmaars verlossing in 1573 / [door C.W. Bruinvis]. – Alkmaar : Roem, 1861

Bijdragen voor de geschiedenis der Hervorming in Zeeland 1524-1572 / K.R. Pekelharing. – Middelburg, 1866

De verdiensten van Joannes van Miggrode omtrent de Hervorming in Zeeland en bijzonder in de stad Vere in een helder daglicht gesteld, ten spoorslage voor allen, die belang in het ware Christendom stellen, om dezen waardigen man, in blakenden ijver voor de Hervorming, blanke godvrucht en andere Christelijke sierdeugden na te streven : of tweehonderdjarige gedachtenis-rede ter eere van bovengemelden man, uitgesproken te Vere op den 1sten Julij MDCCCXXVII, en met geschied- en oordeelkundige aanteekeningen verrijkt / door J. Renier. – Middelburg : Abrahams, 1827

Oude drukken

Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehelderd, en in het licht gebragt / Jac. Ermerins. – Middelburg : Abrahams, 1780-1797. – 12 dl in 8 bnd. : ill. ; in-8
I: (in 6 stkjes), over Walcheren, zonder naam van den schrijver – II: Vossemeer en Vrybergen – III, 1: Heeren van Vere uit den Huize van Borssele. III, 2: Beschryving van Zandenburg – IV, 1: Beschryving van Rommerswale – IV, 2 Beschryving der stad Vere (1e St.) – V: Beschryving der Stad Vere (2e St.) – VI: Beschryving der stad Vere (3e St.) – VII, 1-2: Beschryving van Zuid-Beveland (2 stkn) – VIII, 1: Beschryving van Tholen – VIII, 2: Beschryving van Schouwen en Duiveland.

Het hoog adelyk, en adelryk Zeelant : Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der ridderschappe, en edelen van Zeelant, met verklaeringen, en aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de wapenen der edelen van Zeelant verrykt / Uitgegeven door Willem te Water. – Middelburg : Pieter Gillissen, 1761. – [1], 158, 186 p., [2] uitsl.pl. : ill. ; 8-o. Impr.: Te Middelburg, by Pieter Gillissen, M.DCC.LXI. – Tussentitel: Het hoog-adelyk en adelryk Zeeland. ‘T graefschap van Zeeland, beschreven door den edelen heere Jacob van Grypskerke.

Staatkundig en heldhaftig Zeeland, : verdeeld in twee afdeelingen, bevattende in zig de vermaardste mannen van staat en oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn, saamenvergaderd en in orde geschikt, door Pieter de la Ruë. – Te Middelburg, : by M. en A. Callenfels …, 1736. – [10], 274, [4] p. ; in-4
Plaatsingscode UB Leiden: 392 B 1

Chronyck van Hollandt, Zeelandt, ende Westvrieslandt, / door Johan Veldenaer over omtrent twee hondert jaeren geschreven ; uytgegeven ende met aenteyckeningen, ols oock verscheyden graeflijcke brieven, raeckende de outheden ende saecken van de gedachte landen, verrijckt door Marcvs Zverivs van Boxhorn. – Tot Leyden, : by Willem van Riinnenbvrch .., 1650. – [8], 227, [1] p. ; in-4. Zie: Muller Fzn., S. Lijst van Noord-Ned.-kronijken blz. 19.

Resolutie van de provintie van Zeelandt nopende t’ afsonderlyck teyckenen van het tractaet van vrede met Spaengien. – 1648, 1648. – 7 p. ; in-4. – A4. Issued 31-03-1648. – Tiele 3295, Knuttel 5716 / Knuttel 5716a.

Chroniick van Zeelandt, / eertijdts beschreven door d’Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert door Marcus Zuerius van Boxhorn. – Tot Middelburch, : by Zacharias ende Michiel Roman …, 1644 (Leyden : Willem Christiaens vander Boxe). – 2 dl. : portr., ill. ; in-4. – 1# *-2* 4 A-3N 4 2#*2 A-4I 4
Dl. 2: Tot Middelburch, : by Zacharias Roman …. – Nijhoff / Van Hattum 264.
Plaatsingscode UB Leiden: 491 B 22: 1; 1166 C 21