1622


Opdraght der afbeeldinghe van prins Willems graf aen de Staten der Vereenighde Nederlanden

Uit: Vondel, Werken , II, 412.

Door Joost van den Vondel
Voorstanders van een landt vol weeldighe ondersaten
Ontfangt tot een geschenck, doorluchtighe Heeren Staten,
De Grafsté toegewijt aen d’asschen vande Vorst
Die streng als Hercules gemoedight had sijn borst
Met Dwingelanden haet, en in manhafte tochten
Ter Hellen heeft gedoemt de westersche gedrochten,
D’handvesten voorgestreen, en dapper van gemoed
De Vrijheijd en haer recht besegelt met sijn bloed.