Brugge


Naslagwerken

1545-1575: Stedenatlas Jacob van Deventer : 245 stadsplattegronden uit 1545-1575 – schakels tussen verleden en heden / Reinout Rutte en Bram van Nieuwenhuyze ; cartografie Yvonne van Mil. – Bussum : THOTH ; Tielt : Lannoo, 2018: p. 244-251.

1612: Beschryvinghe van alle de Neder-landen door Ludovico Guicciardini, vermeerderde uitgave, p. 298, 301.

Website

Charlotte Coudeville, Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584)

Literatuur

Tiffany Bousard, ‘Rust in vrede? Begrafenissen en religieuze controversen in Brugge tijdens de Nederlandse Opstand (1562-1584)’, in: Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LXVIII (2014) (Gent, 2015) 101-118

Huizen en hun bewoners : een 16de-eeuwse stadswandeling door Brugge / [Brigitte Beernaertet … et al.]. – [S.l.] : Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1999. – 60 p. : ill., foto’s. ; 28 cm. ISBN 90-76099-05-7

Het Brugse Vrije in beeld : facsimile-uitgave van de grote kaart geschilderd door Pieter Pourbus (1571) en gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) / onder red. van Bart Van der Herten ; bijdragen van Frans Depuydt … [et al.]. – Leuven : Universitaire Pers ; Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro-Holland, 1998. – 60 p. : ill. ; 42 cm + [35] bl. krt. in map (54 cm). Opl. van 500 ex. – Met lit. opg. ISBN 90-6186-880-7 (Universitaire Pers Leuven). ISBN 90-6469-737-X (verbeterd) (Canaletto)

De Acta van de Brugse en de Gentse bisschoppen voorzien van indices (resp. voor de periode 1567-1952 en 1584-1833) / M. Cloet. – Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, Departement voor Geschiedenis, 1995

Verdedigingswerken omstreeks 1600 in West-Zeeuws-Vlaanderen aangelegd op last van de colleges van Brugge en het Brugse Vrije / A. de Keyser. In: Geleefde tijd: (1995), p. 31-50.

De politieke en economische ideeen van de Bruggeling : Jacques De Coutre (1575-1640), alsmede enige tekstkritiek / B.N. Teensma. – Leiden : [s.n.], 1994

Het bierverbruik en de sociaal-economische toestand in het Brugse vrije in de zestiende eeuw / R. van Uytven. – [S.l.] : Genootschap voor geschiedenis, 1994. – 34 p. : ill. ; 21 cm. Overdr. uit: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. – Jrg. 131 (1994) nr.1-3.

De Hertog van Anjou en de Prins van Oranje te Brugge, 17 juli – 19 augustus 1582 : het mislukte complot van Juan de Salcedo en Francesco Baza / met een historische toelichting door Dirk van der Bauwhede en Marc Goetinck. – Brugge : Westvlaamse Gidsenkring, 1983. – 80 p. : ill. ; 21 cm Fotomechanische heruitgave van een zeldzaam politiek pamflet.

De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706) door M. Therry : boekbespreking / J. Pollmann. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, ISSN 0165-0505: vol. 108 (1993), afl. 3, pag. 483.

De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706) / door Marc Therry. – Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1988. – 273 p. : ill. ; 26 cm. – (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der letteren ; jrg. 50, 1988, nr. 128). Bew. van proefschrift. – Résumé en Français. – Met bibliogr.

De forten van het Brugse Vrije tijdens de tachtigjarige oorlog / M. Coornaert. In: Rond de poldertorens : handelingen van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis “Sint-Guthago”: vol. 30 (1988), pag. 89-110, 141-160.

Opstand en verval : aspecten van het dagelijks leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16e eeuw / A. Bauwens … [et al.]. – Brugge : Herrebout, [1987]

L. Vandamme, `Een Brugs edelman in de beginfase van de Opstand: Jacob van Heule (1567-1571), in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder (Leuven, 1987) 29-47

Het bisdom Brugge, (1559-1984) : bisschoppen, priesters, gelovigen / algemene leiding Michel Cloet ; met medew. van Boudewijn Janssens de Bisthoven en Robrecht Boudens. – Brugge : Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1984. – 634 p. : ill. ; 27 cm. Met lit. opg. en index.

De dekenij Roeselare (1609-1649) : bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het bisdom Brugge / Marc Therry. – Leuven : Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1983. – 271 p. : krt. ; 24 cm. – (Publikatie / Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis ; nr. 67). Met lit.opg.: p. [12]-23. – Met reg.

Brugge in de Geuzentijd : bijdragen tot de geschiedenis van de hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw / [red. Dirk van der Bauwhede en Marc Goetinck ; i.s.m. de werkgroep: P.J. Bos … et al.]. – Brugge : Werkgroep Herdenkingsbundel ; Westvlaamse Gidsenkring, 1982

De kerkelijke situatie in het Brugse Vrije in 1581 / D. van der Bauwhede. In: Nationale Synode Middelburg: (1981), p. 184-201

Het “handschrift van de verslagen van de classes of conferenties van de predicanten uit het Brugse Vrije” / D.I.E. van der Bauwhede. In: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, ISSN 0028-2030: nieuwe serie., vol. 61 (1981), pag. 200-204.

Karel-Filips de Rodoan en het bisdom Brugge tijdens zijn episcopaat, (1602-1616) / door Michel Cloet. – Brussel : Paleis der Academiën, 1970. – xxvi, 372 p., [1] p. pl. : ill. ; 27 cm. – (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; Jrg. 32, nr. 67)

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm. Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
IX: De capitulatie van Ieper en Brugge en de grote nood te Gent (1584). – 1960. – 20 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 22, nr. 2) Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 22: 2

Kritisch onderzoek betreffende de oorlogvoering van het Spaans leger in de Nederlanden in de XVIe eeuw / door L. van der Essen. – Brussel : Paleis der Academiën, 1950-1960. – 9 dl. ; 27 cm
Vanaf dl. 2 o.d.t.: Kritische studie over de oorlog(s)voering van het Spaanse leger in de Nederlanden tijdens de XVIe eeuw. – Met lit.opg.
VIII: Tot na de omsingeling van Ieper, Brugge en Gent (1583). – 1959. – 24 p. – (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren ; jrg. 21, nr. 2). Met lit. opg.
Plaatsingscode UB Leiden: Open Magazijn kast 14762, V 4058 21: 2

De Hervormde kerk van Brugge : beknopt overzicht van haar geschiedenis, geplaatst in het raam van de tijd / [door] Y. van der Schoot. – ‘s-Gravenhage : Boekencentrum, 1952

Het Brugsche Martyrologium (12 October 1527 – 7 Augustus 1573) / A.L.E. Verheyden ; met een woord vooraf door F.K. Ganshof. – Brussel : ‘Wilco’ (Groendreef), 1944. – 83 p. ; 23 cm.Lit. opg.

Troubles religieux du XVIme siècle au Quartier de Bruges, 1566-1568 / A.C. De Schrevel. – Bruges : Louis De Plancke, 1894. – vii, 515 p. ; 24 cm. – (Annales de la Société d’émulation pour l’étude de l’histoire et des antiquités de la Flandre ; série 5, tome 5). Index.
Plaatsingscode UB Leiden: 297 D 18

Lamentatie van Zegher van Male, behelzende wat datter aenmerkensweerdig geschiet is ten tijde van de Geuserie ende de Beeldstormerie binnen ende omtrent de Stadt van Brugghe / [uitgegeven door C. Carton]. – Gent, 1859. – iv, 130 p. ; 23 cm. – (Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen ; 3e serie, nr. 3)

Kronijk of tijdrekenkundige beschrijving der stad Brugge / B.J. Gailliard ; met aant. van [J. Gailliard]. – Brugge, 1849. – in-8.
Plaatsingscode KB Den Haag: 537 C 18; niet in UB Leiden

Waerachtigh verhael vande batalie ende slagh ghebeurt ontrent de stadt van Brugghe, op Sondach den tweeden dagh van Julius 1600 : zoo tselve is gheschreven van eenen edelman, van Brugghe, aen eenen zynen goeden vriendt tot Brussel / eerst tot Brussel, by Rutgeert Velpius, boeckverkooper …, 1600; met privilegie. – [S.l.] : [s.n.], [1600?]. – 4 folia. 4o. ; .. cm
BT 4833. – Knuttel 1137.
Plaatsingscode UB Leiden: 1139

Placcaet ende ordonnantie vande generale Staten der ghevnieerde Nederlandtsche prouincien, daer by die van Brugghe […] verclaert worden vyanden. – Delff, A. Hendricxz pr., 1584, 1584. – in-4. – [A]4
Plaatsingscode UB Leiden: 571

Pointen ende conditien op de welcke de stadt van Brugghe ende Tlant vanden Vrijen veraccordeert ende ghereconsilieert zijn met den Prince van Parme plaisance &c., vut de naeme van zijne Maiesteijt. – Brugghe : Anthonij Janssuene, 1584. – [16] p. ; in-4. Gheprent inde vermaerde coopstadt van Brugghe inde Noortsantstraete inde Zwaene by my Anthonij Janssuene ghezworen druckere der Conijncklycke Maiesteyt. – Knuttel 686. – Zie Bor, 11, 421 v.v.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 570

Wreede Turcksche, vvonderlijcke verhalinghe van dit leste verraet, voorghenomen teghen Ducks Dangiu onsen gheduchtighen Heere, ende teghen den Eedelen Prince van Orangien, gheschiet binnen Brugghe desen vierentwintichsten dach van Julij. Anno 1582 …. : Oock ware tijdinghe van de sterckte van ons legher, ende de hulpe die tot onser assistentie compt. – [S.l.] : Ghedruckt by my Jan Moyt Jacobszoon van Leyden, 1582. – [8] p. ; in-4. Niet gedrukt in Leiden door Jan Moyt Jacobszoon, maar te Amsterdam door Cornelis Claesz. – Ook beschikbaar in microvorm. – Knuttel 600.
Plaatsingscode UB Leiden: PAMFLT 1582: 1

Vray discovrs de ce qvi est advenv en la Ville de Bruges, au mois de Juillet 1582 : contentant les moyens desquelz le Roy Philippe d’Espaigne s’est voulu nouuellement seruir, pour faire assasiner, ou tuer par poison, Monseigneur le Duc de … Aniou … et attanter le mesme en la personne de Monsieur le Prince d’Orange. – [S.l.], 1582. – 8 p. ; in-4. Vertaling van: Een warachtighe geschiedenisse die binnen … Brugghe, in het Jaer 1582 ghebeurt is. – Met vignet op den titel. – Knuttel 605.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 509

Warachtich verhael van tghene dat binnen … Brugge gheschiet is in de maent van Julius 1582. : Inhoudende De middelen die de Coninck van Spanien wederomme heeft willen te wercke stellen om den Hertoghe van Brabant, Gelderlandt, Anjou, Alenchon etc …. ende den Prince van Orangie het leven te benemen enz. …. – [S.l.] : [s.n.], [1582]. – 8 p. ; in-4. Ook beschikbaar in microvorm. – Knuttel 602.
Plaatsingscode UB Leiden: THYSPF 510; PAMFLT 1582: 8 (afschrift)