Beyma, Sjoerd Lieuwes van

Fries edelman, strijdbaar lid van het Verbond der Edelen

?, ? – Brussel, 1 juni 1568

Biografie

Sjoerd Lieuwes van Beyma was niet alleen een van de eerste Friese edelen, die het Verbond der Edelen ondertekenden, hij ijverde ook voor meer handtekeningen onder de verbondsakte, waarvoor hij zich speciaal van een Nederlandstalig afschrift had laten voorzien. Nadat Hendrik van Brederode zich toegang tot Amsterdam had weten te verschaffen, in de vergeefse hoop zich van de stad meester te maken, voegde ook Sjoerd Beyma zich bij hem. Toen zij constateerden dat zij de stad niet haar hun hand konden zetten, verlieten zij Amsterdam. Brederode trok over land naar Duitsland, de bedoeling was Emden, waarheen ook Beyma en anderen zich zouden begeven. Zij vertrokken per schip over de Zuiderzee. Hun schipper was echter de zaak van de koning toegedaan en liet zijn boot bij Harlingen op een zandplaat lopen. Zo waren zij een gemakkelijk prooi voor Alva’s Raad van Beroerten: via Harlingen en de staatsgevangenis van Vilvoorde kwam Beyma in Rupelmonde en uiteindelijk in Brussel terecht. De hertog van Alva veroordeelde hem en zijn medestanders ter dood op 28 mei 1568, met verbeurdverklaring van hun goederen. Op 1 juni werd het vonnis voltrokken.

Anton van der Lem

Literatuur

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden II, tweede stuk (Haarlem, 1854) 505-506

Allgemeine Deutsche Biographie 2 (Leipzig, 1875) 600-601 (P.L. Muller)

Biographie Nationale de Belgique : niet opgenomen

Nationaal Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek : niet opgenomen

Sjoerd Beyma en Hartman Galema / G. Kamerling. – [Snits, Sneek : Printerij “De motor”], 1913. – Ut: Yn ús eigen tael; (1913) 5de jierg., no. 5.

Edmond Poullet ed., Correspondance du cardinal de Granvelle, 1565-1586 (12 dln., Bruxelles, 1877-1896) II, 432, n. 4

Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen, ter verkrijginge van vrijheid in den godsdienst en burgerstaat, in de jaaren 1565-1567. : Uit veele oorspronglijke gedenkstukken saamgesteld / door Jona Willem te Water … – Te Middelburg : By Pieter Gillissen, 1776-1796. – 4 dl. : ill. ; in-8. I. (1776); II. (1779); III. (1795); IV. (1796). Deel II, p. 183 vlg.

Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt … Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit deselve sententien. / Nu eerst in ‘t licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift, door Jacob Marcus. – Te Amsterdam : by Hendrik Vieroot …, 1735. – XXII, [6], 484, [16] p. : gegrav. titelbl. ; in-8. – ÿÛ 1 * 8 2* 6 A-2H 8 2I 2. B lz. 75, 80

Nederlands opstand tegen Spanje, in zijn eerste ontwikkeling en voortgang, (1572-1575) / door Johs. van Vloten. – Haarlem : Kruseman, 1858. – VL, 216, CXXVIII p. : ill. ; 23 cm. – (Nederlands opstand tegen Spanje ; [3]): p.247: gratieverzoek.